Stadgar beslutade februari 2019

§ 1 ÄNDAMÅL

Stora Skutvikens Båtklubb är en allmännyttig ideell förening som har som ändamål att på uppdrag av sina medlemmar främja båtlivet lokalt, samt att verka för ett gott kamrat- och sjömanskap.

§ 2 MEDLEMSKAP

2:1 Aktiv medlem är ett medlemskap avsett för medlemmar, vars båtar är registrerade i   Klubben och som erhållit båtplats.

2:2 Passiv medlem är ett medlemskap för övriga som står i kö för aktivt medlemskap och som deltar i eller stödjer Klubbens verksamhet. I frågor som berör hamnen berättigar detta medlemskap till förslags- och yttranderätt men ej till rösträtt.

2:3 Make(a)/sambo medlem är ett medlemskap för make/maka/sambo till aktiv medlem. Medlemskapet syftar till att möjliggöra uppdrag i styrelse eller som övrig funktionär i Klubben. Make(a)/sambo medlem har rösträtt vid Klubbens möten endast som ersättare för familjens aktive medlem.

2:4 Aktivt medlemskap, inklusive båtplats, skall direkt kunna överföras mellan familjemedlemmar och till barn utan att ta hänsyn till Klubbens kösituation.

2:5 Medlemskap berättigar i och för sig inte till båtplats i Klubbens hamn.

2:6 En förteckning skall föras över Klubbens aktiva och passiva medlemmar med angivande av medlemskap, båtinnehav och övriga för verksamheten aktuella uppgifter.

§3 MEDLEMS INTAGNING OCH UTTRÄDE

3:1 Inträdesansökan, varigenom sökanden förbinder sig att följa Klubbens stadgar,     ordningsföreskrifter och i laga ordning fattade beslut, sker i form av inbetalning av fastställda avgifter. Datum för inbetalning av avgifterna utgör datum för inträde och registrering som medlem i Klubben.

3:2 Styrelsen beviljar passivt resp aktivt medlemskap i enlighet med dessa stadgar resp gällande köordning för båtplats.

3:3 Medlem som vill utträda ur Klubben skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.

3.4 Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid anses ha utträtt ur Klubben. Styrelsen kan i speciella fall, på begäran av medlem, medge uppskov.

§ 4 MEDLEMS UTESLUTNING

4:1 Medlem, som gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom Klubben att dess anseende äventyras, som motverkar Klubbens syften, som skadar Klubbens intressen eller som inte fullgör de skyldigheter som är stadgade, kan på styrelsens förslag av ordinarie eller extra medlemsmöte uteslutas. För sådant besluts giltighet fordras minst 2/3 majoritet.

4:2 Till ett möte som skall avgöra i 4:1 angiven uteslutning skall medlemmarna alltid kallas genom skriftlig personlig kallelse, varav framgår att ett uteslutningsärende skall behandlas.

4:3 Till medlem som föreslagits till uteslutning skall förutom i 4:2 angiven kallelse även lämnas skriftlig motivering till den föreslagna uteslutningen.

§ 5 BESLUTANDE ORGAN

Båtklubbens beslutande organ är

5:1 Årsmöte

5:2 Extra medlemsmöte

5:3 Styrelse

§ 6 VERKSAMHETSÅR

Båtklubbens verksamhetsår omfattar perioden 1 januari till 31 december.

§ 7 AVGIFTER

7:1 Avgifter till Klubben fastställs av årsmötet och ska vara betalda senast angiven förfallodag.

7:2 Extra uttaxering kan företas efter beslut på medlemsmöte.

7:3 Serviceavgifter för hyrplatser o dyl beslutas av styrelsen.

7:4 Erlagt depositionsbelopp för bryggplats återbetalas inom tre månader efter att ansökan om utträde alternativt ändring till passivt medlemskap inkommit, om ny medlem finns i kö för att överta platsen. Eljest får medlemmen vänta med att återfå depositionen. Vid utbetalningen görs avdrag för medlemmens eventuellt resterande skuld till Klubben.

§8  ÅRSMÖTE

8:1 Årsmöte avhålls årligen senast under februari månad.

8:2 Kallelse till årsmöte, dagordning jämte i möjligaste mån övriga årsmöteshandlingar skall utsändas senast tio dagar i förväg.

8:3 Vid årsmöte skall förutom övriga ärenden förekomma:

       1. Föredragande av verksamhets- och revisionsberättelser.

       2. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.

       3. Fastställande av budget, avgifter och ev arvoden.

       4. a) val av styrelse

           b) val av revisorer

           c) val av valberedning

           d) presentation av funktionärer utsedda av styrelsen

8:4 Motioner från medlemmar skall för att kunna upptas på årsmötet vara styrelsen tillhanda senast den 1 januari.

§ 9 EXTRA MEDLEMSMÖTE

9:1 Extra medlemsmöte hålls när styrelsen finner detta påkallat.

9:2 Om Klubbens revisorer eller minst en sjättedel av samtliga röstberättigade medlemmar begär att medlemmarna skall sammankallas för behandling av visst ärende, skall styrelsen inom 14 dagar efter sådan begäran kalla till extra medlemsmöte.

9:3 Kallelsen till extra medlemsmöte skall tillsammans med dagordning utsändas senast tio dagar i förväg.

9:4 Vid extra medlemsmöte för endast förekomma de ärenden som föranlett mötet och upptagits på dagordningen.

§ 10 STYRELSE OCH STYRELSEVAL

10:1 Klubben företräds av en styrelse som på medlemmarnas uppdrag förvaltar Klubbens fasta tillgångar och medel, förbereder ärenden till årsmöte och övriga medlemsmöten samt verkställer därvid fattade beslut. Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter är kallade och minst hälften av dessa och tjänstgörande suppleanter är närvarande.

10:2 Styrelsen består av fem eller flera ordinarie ledamöter vilka utses av årsmötet.

10:3 Ordinarie styrelseledamot väljs på två år och suppleant på ett år. Vid val av styrelse skall hänsyn tas till kontinuiteten, varvid kortare mandattid kan tillämpas.

10:4 Kandidater till styrelsen utses bland medlemmar som förklarat sig villiga. Föreligger flera kandidater än antalet poster som skall besättas, sker omröstning. Därvid är de valda som i tur och ordning erhållit högsta röstetal. Om någon så begär skall omröstningen vara sluten.       

10:5 Avgående styrelseledamot kan omväljas om ansvarsfrihet beviljats.

§ 11 STYRELSENS SKYLDIGHETER

11:1 För av styrelsen fattade beslut är de ansvariga som deltagit i beslutet och inte reserverat sig. Reservation skall antecknas i protokollet.

11:2 Ordföranden skall opartiskt föra ordet vid såväl Klubbens som styrelsens sammanträden samt då så påfordras vara Klubbens representant. Kassören attestera samtliga utbetalningar.

11:3 Sekreteraren/Vice Ordföranden skall ombesörja kallelser till Klubbens sammanträden och vid dessa liksom vid styrelsemöten föra protokoll. Sekreteraren skall vidare handha Klubbens korrespondens och underteckna löpande ärenden.

11:4 Kassören skall debitera och uppbära avgifter, förvalta och ansvara för Klubbens kassa, postgiro och bankkonto och föra noggranna räkenskaper samt kontinuerligt bevaka Klubbens ekonomiska ställning och fortlöpande rapportera matrikel över medlemmar och båtar.

11:5 Hamnkaptenen skall ansvara för hamnanläggningen med bryggor, bojar och bommar, Kassören fördelar bryggplatser och föra en förteckning över aktuell båtplatskö. Vid styrelsens och Klubbens möten skall hamnkaptenen föredra ärenden som berör hamnanläggningen.

11:6 Mark- och gårdsfogden skall ansvara för markanläggningar och hus, Sekreteraren för en förteckning över medlemmar med parkeringstillstånd samt aktuell parkerings kö. Vid styrelsens och Klubbens möten skall mark- och gårdsfogden föredra ärenden som berör markanläggningarna.

11:7 Vid konstituerande sammanträde med styrelsen tilldelas övriga styrelseledamöter särskilda ansvarsområden som t ex bitr hamnkapten.

11:8 Styrelsen skall inom eller utom styrelsen utse övriga funktionärer som miljöombud, festkommitté m fl.

11:8 Klubben tecknas av ordförande och kassör i förening.

§ 12 BESLUT OCH VAL

12:1 Alla ärenden avgörs med enkel majoritet, där ej kvalificerad majoritet särskilt föreskrivs i dessa stadgar.

12:2 Avgörandet sker genom öppen omröstning utom för de fall att vid personval någon särskilt påfordrar sluten sådan.

12:3 Vid fall av lika röstetal äger Klubbens ordförande utslagsröst.

§ 13 REVISORER

13:1 Minst en revisor och en suppleant väljs på ett år vid årsmötet.

13:2 Protokoll, bokslut och övriga redovisningshandlingar skall finnas tillgängliga för revisorerna senast den 15 januari varje år.

13:3 Revisorn skall granska styrelsens förvaltning och Klubbens räkenskaper. Räken-skaperna skall minst en gång årligen revideras av revisorn, vilken till årsmötet skall avge skriftlig revisionsberättelse samt till- eller avstyrka ansvarsfrihet.

13:4 Förekommer fel i räkenskaperna eller förvaltningen och detta förtigits av revisorerna, drabbar dem samma ansvar som styrelsen.

§ 14 EMBLEM OCH FÖRTJÄNSTTECKEN

För Klubbens emblem och förtjänsttecken kan särskilda bestämmelser utfärdas. Beslut om antagande av dylika bestämmelser fattas på medlemsmöte.

§ 15 HAMN 

För förhållandena vid Klubbens hamnanläggningar skall särskilda föreskrifter utfärdas.   Dessa föreskrifter utfärdas av styrelsen efter principiella riktlinjer beslutade på medlemsmöte. I föreskrifterna samlas också Klubbens ordningsregler.

§ 16 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

16:1 Varje medlem skall iakttaga ett för Klubbens hedrande uppförande, verka för Klubbens sammanhållning och utveckling, ställa sig Klubbens stadgar och föreskrifter till efterrättelse samt visa lojalitet med styrelsen och andra som utsetts att företräda Klubben.

16:2 Aktiv medlem är skyldig att fullgöra arbetsplikt enligt styrelsens anvisningar.

16:3 Varje medlem skall snarast till styrelsen anmäla ändrad bostadsadress eller byte av båt.

§ 17 STADGEÄNDRING

I kallelse till möte på vilket förslag till stadgeändring skall behandlas skall anges att förslag till stadgeändring föreligger. För att ett dylikt förslag till stadgeändring skall kunna antas erfordras att det godkänds med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, varav minst ett skall vara årsmöte, eller av ett enigt årsmöte med minst 1/3 av klubbens aktiva medlemmar närvarande.

§ 18 KLUBBENS UPPLÖSNING

18:1 Skulle fråga uppkomma om Klubbens upplösning, skall eventuellt beslut därom fattas på medlemsmöte med ¾ majoritet.

18:2 Vid Klubbens sista sammanträde skall beslut fattas om direktiv till styrelsen för hur det skall förfaras med Klubbens tillgångar.